آتش
نشانه ی خارجی تركیب اكسیژن با مواد دیگر، طی یك واكنش شیمیایی خاص است.
اگر دمای مواد قابل اشتعال به اندازه ی كافی بالا برود. این مواد با اكسیژن
هوا تركیب می شوند و طی فرایندی كه «احتراق» نام دارد، می سوزند. حاصل این
فرایند، روشنی و حررات است كه به شكل آتش رویت می شود.

, , , , , , , , , كشف
آتش تحول عظیمی در زندگی انسان های اولیه به وجود آورد. پس از كشف آتش،
انسان دیگر مجبور نبود از غذای خام استفاده كند. او با آتش، غار خود را گرم
و روشن نگاه می داشت و حیوانات وحشی و خطرناك را از خود می راند. به این
ترتیب آتش به سلاحی جدید برای ادامه ی حیات تبدیل شد.

, , , , , , , , , مردم
هند، مصر و ایران باستان،‌ آتش را مقدس می دانستند و به آن احترام می
گذاشتند. آن ها آتش را به عنوان سمبلی از خورشید می پرستیدند.